O projekcie

O projekcie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

B-Consulting Bartłomiej Gębarowski realizuje: Projekt o numerze: RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 pod tytułem:                                                                                                     Praca – Start!

Całkowita wartość projektu: 1 014 242,00 zł
Wartość dofinansowania: 933 102,64 zł
Okres realizacji projektu: od 1 października 2018 r. do 31 marca 2020 r.

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (60% K) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.

Grupa docelowa

70 os. bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy w wieku powyżej 29 roku życia, należące, co najmniej do jednej z następujących grup:

–  osoby od 50 roku życia: 12 osób /40%K (16%GD)
–  osoby długotrwałe bezrobotne: 15 osób (22%GD)
–  kobiety: 42 osoby (60%GD)
–  osoby z niepełnosprawnościami: 4 osoby (4,5%GD)
–  osoby o niskich kwalifikacjach: 40 osób (min. 57%GD)

Są to osoby zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego, które zostały wybrane do projektu jako grupy wymagające wsparcia ze względu na problemy i cechy uniemożliwiające lub utrudniające im podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej.