W dniu 25 lipca 2020 r. dokonano zmiany treści zapytania ofertowego dotyczącego realizacji pośrednictw pracy w projekcie „Praca – Start!”

Treść ogłoszenia została zmieniona
Organizator dokonał zmian w ogłoszeniu i dokumentacji postępowania.

Główne zmiany to:

1) Zmiana minimalnego terminu wykonania zamówienia z 16.08.2020 r. na 14.08.2020 r.

2) Ograniczenie warunku określonego w pkt. III . 2 zapytania ofertowego w zakresie dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia do 4 osób.

3) Obniżenie wartości kar umownych zawartych w par 10 wzoru umowy.

4) Usunięcie zbędnego załącznika nr 3 i zmiana numeracji załączników.

Zmienioną dokumentację postępowania organizator zamieszcza z opisem ZMIANA

W związku z dokonanymi zmianami Organizator wyznacza nowy termin składani ofert na 29.07.2020 r. godzina 11.30

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianach znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1254722