W dniu 12 listopada 2019 r. dokonano zmiany treści zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi „Indywidualne i grupowe doradztwo i poradnictwo zawodowe w projekcie „Praca – Start!”. Organizator zmienił zapis w polu „miejsce realizacji zamówienia”

Organizator dokonał poprawy oczywistych omyłek pisarskich i błędów w: Zapytaniu ofertowym, załączniku nr 3 (formularz ofertowy), wzorze umowy (Załącznik nr 2).

W związku z dokonaną zmianą Organizator wskazuje nowy termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 14.11.2019 r. godz. 14.00 w B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, 35-045 Rzeszów, ul. 3-go Maja 13, III piętro, pokój nr 8 – sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godz. 15.00 w B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, 35-045 Rzeszów, ul. 3-go Maja 13, III piętro, pokój nr 8 – sekretariat.

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianach znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215257

Zapraszamy do składania ofert.